VM OIL spol. s r.o.

 

Technická správa nemovitosti

 • zajištění odstranění veškerých poruch či havárií na spravované nemovitosti

 • zajištění provedení revizí a kontrol stavu nemovitostí, včetně jejich vybavení a vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy

 • zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami

 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti nájemců a hygienické ochrany spravovaných nemovitostí

 • zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor spravovaných nemovitostí

 • zajištění smluvní dodávky médií a servisní činnosti pro řádné užívání bytů, zejména dodávky pitné vody, tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, plynu, provoz výtahů, odvoz odpadků, odvod odpadních vod, kontrola splnění sjednaných podmínek služeb dodavateli a ověření množství a účtované ceny poskytovaných médií a služeb

 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytových a nebytových objektů a chodníků přiléhajících k nim, včetně údržby zeleně na souvisejících pozemcích

 • podle schváleného plánu rozsáhlejších oprav, rekonstrukcí a modernizací, příprava podkladů a vypsání výběrového řízení, pomoc při zajištění financování (státní dotace, úvěry)

 • vedení a trvalá aktualizace majetkoprávní a stavebně technické dokumentace spravovaných nemovitostí, jakož i veškerých podkladů dokumentujících nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem

 • zajištění odpočtu měřidel spotřeby studené vody, teplé užitkové vody, případně jiných měřidel pro účely vyúčtování

 • zajištění nepřetržité havarijní služby v případě zájmu

 • součinnost s majitelem při případných reklamací vad stavby v rámci reklamačního řízení

 

Zpět